Chứng thực số và Chữ ký số trên tài liệu PDF: Hướng dẫn Revu

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Chứng thực số và Chữ ký số trên tài liệu PDF: Hướng dẫn Revu

Mục lục

 1. Giới thiệu về Chứng thực số và Chữ ký số
 2. Sự tương đồng giữa Chứng thực số và Chữ ký số
 3. Sự khác biệt giữa Chứng thực số và Chữ ký số
 4. Sự cần thiết của Chứng thực số và Chữ ký số trong các tài liệu PDF
 5. Cách thêm Chữ ký số vào tài liệu PDF
 6. Cách thêm Chứng thực số vào tài liệu PDF
 7. Bước tiếp theo sau khi thêm Chứng thực số hoặc Chữ ký số
 8. Chia sẻ và xử lý tài liệu có Chứng thực số hoặc Chữ ký số
 9. Lợi ích và hạn chế của việc sử dụng Chứng thực số và Chữ ký số
 10. Cách sử dụng Batch Sign và Seal để ký nhiều tài liệu
 11. Cách hiển thị và chỉnh sửa Chữ ký số trên tài liệu PDF
 12. Cách kiểm tra tính nhất quán của Chữ ký số trên tài liệu PDF
 13. Các lựa chọn bổ sung và cập nhật Chứng thực số và Chữ ký số trên tài liệu PDF

🖋️ Chứng thực và Chữ ký số trong tài liệu PDF: Hướng dẫn sử dụng Revu

Chứng thực số và Chữ ký số là hai tính năng quan trọng mà Revu hỗ trợ để xác thực và chứng nhận tính toàn vẹn của tài liệu PDF. Dù có một số điểm tương đồng, nhưng Chứng thực số và Chữ ký số có các điểm khác biệt riêng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thêm Chứng thực số và Chữ ký số vào tài liệu PDF bằng Revu và cách sử dụng Batch Sign và Seal để ký nhiều tài liệu cùng một lúc.

⚖️ Sự tương đồng giữa Chứng thực số và Chữ ký số

Chứng thực số và Chữ ký số đều nhằm mục đích xác nhận tính chính xác và tính toàn vẹn của tài liệu PDF. Tuy nhiên, chúng có một số điểm khác biệt quan trọng:

Chứng thực số (Digital Certification)

Chứng thực số xác nhận tính chính xác của tài liệu và khóa nó để ngăn ngừa sửa đổi. Nó đảm bảo rằng tài liệu không bị thay đổi từ khi được chứng thực. Chứng thực số được sử dụng trong các tình huống khi cần đảm bảo tính toàn vẹn của tài liệu, chẳng hạn như hợp đồng hoặc giấy phép.

Chữ ký số (Digital Signature)

Chữ ký số là một loại chứng thực độc lập và được xác minh, được sử dụng để phê duyệt trạng thái hiện tại của tài liệu. Nó cung cấp một định danh số học độc nhất để xác minh tính xác thực của chữ ký. Chữ ký số thường được sử dụng khi cần xác nhận sự đồng ý hoặc phê duyệt từ các bên liên quan.

📝 Cách thêm Chữ ký số vào tài liệu PDF

Để thêm Chữ ký số vào tài liệu PDF bằng Revu, làm theo các bước sau:

 1. Chọn "Công cụ" (Tools), sau đó chọn "Chữ ký" (Signature) và "Ký tài liệu" (Sign Document).
 2. Sử dụng con trỏ hình mắt cắt để tạo một ô để đặt chữ ký.
 3. Trước khi ký tài liệu, bạn phải chọn Chứng thực số đã có sẵn hoặc tạo một Chứng thực số mới bằng định dạng PKCS #12 hoặc trong Windows Certification Store.
 4. Nhập thông tin định danh và tham số sử dụng cho Chứng thực số.
 5. Chọn hình thức hiển thị chữ ký, bao gồm đồ họa hoặc tên của bạn.
 6. Khi bạn đã chọn tùy chọn cho chữ ký, bấm "OK" để ký tài liệu.
 7. Lưu tài liệu và chữ ký của bạn sẽ được thêm vào tài liệu.

🗃️ Cách thêm Chứng thực số vào tài liệu PDF

Để thêm Chứng thực số vào tài liệu PDF bằng Revu, thực hiện các bước sau:

 1. Chọn "Công cụ" (Tools), sau đó chọn "Chữ ký" (Signature) và "Chứng thực tài liệu" (Certify Document).
 2. Sử dụng con trỏ hình mắt cắt để tạo một ô để đặt Chứng thực số.
 3. Chọn Chứng thực số có sẵn hoặc tạo một Chứng thực số mới bằng định dạng PKCS #12 hoặc trong Windows Certification Store.
 4. Nhập thông tin định danh và tham số sử dụng cho Chứng thực số.
 5. Chọn hình thức hiển thị Chứng thực số, bao gồm đồ họa hoặc tên của bạn.
 6. Khi bạn đã chọn tùy chọn cho Chứng thực số, bấm "OK" để áp dụng Chứng thực vào tài liệu.
 7. Lưu tài liệu và Chứng thực của bạn sẽ được thêm vào tài liệu.

📚 Bước tiếp theo sau khi thêm Chứng thực số hoặc Chữ ký số

Sau khi bạn đã thêm Chứng thực số hoặc Chữ ký số vào tài liệu PDF, có một số bước tiếp theo để xem xét:

 1. Đảm bảo bạn đã đăng nhập vào Chứng thực số hoặc Chữ ký số của mình.
 2. Kiểm tra và chỉnh sửa vị trí và kích thước của Chứng thực số hoặc Chữ ký số trên tài liệu PDF.
 3. Sử dụng Batch Sign và Seal để ký nhiều tài liệu cùng một lúc, tiết kiệm thời gian và công sức.

✅ Lợi ích và hạn chế của việc sử dụng Chứng thực số và Chữ ký số

Sử dụng Chứng thực số và Chữ ký số trong tài liệu PDF đem lại nhiều lợi ích, bao gồm:

 • Xác thực tính toàn vẹn và chính xác của tài liệu.
 • Phê duyệt và xác nhận từ các bên liên quan.
 • Được chấp nhận rộng rãi trong các ứng dụng bảo mật và trình duyệt web.
 • Dễ dàng tìm kiếm và quản lý.

Tuy nhiên, sử dụng Chứng thực số và Chữ ký số cũng có một số hạn chế:

 • Yêu cầu sự cẩn thận khi lưu và bảo mật Chứng thực số và Chữ ký số.
 • Cần một số kiến thức và kỹ năng cơ bản để sử dụng hiệu quả.

📂 Cách sử dụng Batch Sign và Seal để ký nhiều tài liệu

Để ký nhiều tài liệu cùng một lúc bằng Batch Sign và Seal, làm theo các bước sau:

 1. Chọn "Batch Sign and Seal".
 2. Chọn tệp hoặc thư mục chứa các tài liệu cần ký.
 3. Thiết lập các tùy chọn ký và niêm phong tài liệu.
 4. Kiểm tra và chỉnh sửa vị trí và kích thước của Chữ ký số trên các tài liệu.
 5. Lưu và xử lý các tài liệu đã ký.

🌐 Cách hiển thị và chỉnh sửa Chữ ký số trên tài liệu PDF

Để hiển thị và chỉnh sửa Chữ ký số trên tài liệu PDF, làm theo các bước sau:

 1. Mở tài liệu PDF chứa Chữ ký số đã thêm.
 2. Sử dụng các tùy chọn hiển thị để di chuyển và thay đổi kích thước của Chữ ký số.
 3. Sử dụng "Page Size" để chọn vị trí cho các trang khác trong tập tài liệu.

🔍 Cách kiểm tra tính nhất quán của Chữ ký số trên tài liệu PDF

Sau khi thêm Chữ ký số vào tài liệu PDF, hãy đảm bảo kiểm tra tính nhất quán của Chữ ký bằng cách thực hiện các bước sau:

 1. Mở tài liệu PDF đã ký.
 2. Kiểm tra xem Chữ ký có chính xác và không bị sửa đổi hay không.
 3. Kiểm tra xem tài liệu có bất kỳ thay đổi nào hay không.
 4. Nếu tài liệu đã bị thay đổi, Chữ ký sẽ không còn hợp lệ.

➕ Các lựa chọn bổ sung và cập nhật Chứng thực số và Chữ ký số trên tài liệu PDF

Ngoài ra, có một số lựa chọn bổ sung và cập nhật có thể được thực hiện khi sử dụng Chứng thực số và Chữ ký số trên tài liệu PDF, bao gồm:

 • Thêm ngày tháng và con dấu vào tài liệu.
 • Điều chỉnh và cập nhật Chứng thực số và Chữ ký số.

FAQ:

Q: Chứng thực số và Chữ ký số có gì khác nhau? A: Chứng thực số và Chữ ký số đều nhằm xác nhận tính chính xác và tính toàn vẹn của tài liệu PDF, nhưng có một số điểm khác biệt. Chứng thực số khóa tài liệu và xác nhận tính toàn vẹn, trong khi Chữ ký số là một dạng chứng tỏ độc lập và độc quyền, được sử dụng để phê duyệt trạng thái hiện tại của tài liệu.

Q: Tôi có thể sử dụng Chứng thực số và Chữ ký số trên nhiều tài liệu cùng một lúc không? A: Có, bạn có thể sử dụng Batch Sign và Seal để ký nhiều tài liệu cùng một lúc bằng Revu. Bước này giúp tiết kiệm thời gian và công sức khi làm việc với nhiều tài liệu.

Q: Chữ ký số có thể bị sửa đổi trên tài liệu PDF không? A: Đúng, nếu tài liệu đã được sửa đổi sau khi Chữ ký số được thêm vào, Chữ ký sẽ trở thành không hợp lệ. Điều này giúp đảm bảo tính nhất quán và tính toàn vẹn của tài liệu.

Q: Có hạn chế nào khi sử dụng Chứng thực số và Chữ ký số trong tài liệu PDF không? A: Sử dụng Chứng thực số và Chữ ký số đòi hỏi sự cẩn thận trong việc lưu trữ và bảo mật Chứng thực số và Chữ ký số. Đồng thời, nó cũng đòi hỏi người dùng có một số kiến thức và kỹ năng cơ bản để sử dụng hiệu quả.

Q: Tôi có thể chỉnh sửa vị trí và kích thước của Chữ ký số trên tài liệu PDF không? A: Có, bạn có thể sử dụng các tùy chọn hiển thị trong Revu để di chuyển và chỉnh sửa vị trí và kích thước của Chữ ký số trên tài liệu PDF.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content