Xử lý và trình bày dữ liệu KPI SEO cho báo cáo hàng tháng

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Xử lý và trình bày dữ liệu KPI SEO cho báo cáo hàng tháng

Danh mục nội dung

 1. SEO: Các chỉ số chính
  1. Vị trí trung bình từ khóa (Keyword Average Position)
  2. Phạm vi từ khóa (Keyword Coverage)
  3. Lưu lượng truy cập tự nhiên (Organic Traffic)
 2. Các chỉ số phụ
  1. Lưu lượng tiếp thị tự nhiên (Organic Leads)
  2. Tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Rates)
 3. Nguồn dữ liệu từ khóa
  1. Google Search Console
  2. Google Analytics
 4. Xử lý dữ liệu từ khóa trên Excel
  1. Phân loại từ khóa (Drop, Improvement, No Change)
  2. Tổng hợp dữ liệu và vẽ biểu đồ
 5. Lưu lượng truy cập tự nhiên theo nhiều khía cạnh
  1. Theo trang
  2. Theo quốc gia
  3. Theo thiết bị
 6. Các chỉ số phụ khác
  1. Số lượng trang được lập chỉ mục (Index Count)
  2. Tần suất lập chỉ mục (Crawl Frequency)

Bài viết: Tối ưu hóa SEO để tăng lưu lượng truy cập tự nhiên

🔍 SEO: Các chỉ số chính

Trong quá trình tối ưu hóa SEO, chúng ta cần quan tâm đến các chỉ số chính như vị trí trung bình từ khóa (Keyword Average Position), phạm vi từ khóa (Keyword Coverage) và lưu lượng truy cập tự nhiên (Organic Traffic). Vị trí trung bình từ khóa đo lường xếp hạng của từ khóa trên kết quả tìm kiếm, phạm vi từ khóa cho biết số lượng từ khóa mà website của bạn đang xếp hạng và lưu lượng truy cập tự nhiên chỉ ra nguồn lưu lượng truy cập từ các công cụ tìm kiếm.

📈 Các chỉ số phụ

Ngoài các chỉ số chính, chúng ta cũng cần quan tâm đến các chỉ số phụ như lưu lượng tiếp thị tự nhiên (Organic Leads) và tỷ lệ chuyển đổi (Conversion Rates). Lưu lượng tiếp thị tự nhiên đo lường số lượng khách hàng tiếp thị mà website của bạn thu hút từ các công cụ tìm kiếm, trong khi tỷ lệ chuyển đổi chỉ ra tỷ lệ khách hàng tiếp thị chuyển đổi thành khách hàng thực sự.

🔍 Nguồn dữ liệu từ khóa

Để thu thập thông tin từ khóa, chúng ta có thể sử dụng Google Search Console và Google Analytics. Google Search Console cung cấp dữ liệu từ khóa mẫu và để thu thập thông tin từ khóa đầy đủ, chúng ta phải kết nối Search Console với Analytics.

📊 Xử lý dữ liệu từ khóa trên Excel

Sau khi thu thập dữ liệu từ khóa từ Google Analytics, chúng ta cần xử lý dữ liệu này trên Excel. Đầu tiên, chúng ta phân loại từ khóa thành các nhóm như Drop (giảm hạng), Improvement (tăng hạng) và No Change (không thay đổi). Sau đó, chúng ta tổng hợp dữ liệu và vẽ biểu đồ để hiển thị sự tiến bộ của SEO.

🌍 Lưu lượng truy cập tự nhiên theo nhiều khía cạnh

Lưu lượng truy cập tự nhiên có thể được theo dõi theo nhiều khía cạnh như theo trang, theo quốc gia và theo thiết bị. Thông qua Google Analytics, bạn có thể biết được trang nào đang tạo ra lưu lượng truy cập nhiều nhất, quốc gia nào đang đóng góp nhiều lưu lượng truy cập và thiết bị nào được sử dụng phổ biến nhất.

📈 Các chỉ số phụ khác

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể xem các chỉ số phụ khác như số lượng trang được lập chỉ mục (Index Count) và tần suất lập chỉ mục (Crawl Frequency). Index Count đo lường số lượng trang mà công cụ tìm kiếm đã lập chỉ mục, trong khi Crawl Frequency chỉ ra tần suất các công cụ tìm kiếm truy cập website của bạn để lập chỉ mục các trang.


Những điểm nổi bật

 • Tối ưu hóa SEO để tăng lưu lượng truy cập tự nhiên.
 • Quan tâm đến các chỉ số chính như vị trí trung bình từ khóa, phạm vi từ khóa và lưu lượng truy cập tự nhiên.
 • Xử lý dữ liệu từ khóa trên Excel để phân loại và vẽ biểu đồ.
 • Theo dõi lưu lượng truy cập tự nhiên theo trang, quốc gia và thiết bị.
 • Quan tâm đến các chỉ số phụ như lưu lượng tiếp thị tự nhiên và tỷ lệ chuyển đổi.
 • Theo dõi số lượng trang được lập chỉ mục và tần suất lập chỉ mục.

FAQ

Q: Tại sao vị trí trung bình từ khóa được coi là một trong các chỉ số chính của SEO? A: Vị trí trung bình từ khóa cho biết vị trí xếp hạng của từ khóa trên kết quả tìm kiếm. Điều này giúp chúng ta theo dõi sự tiến bộ của SEO và đánh giá hiệu quả của các biện pháp tối ưu hóa.

Q: Sử dụng Google Analytics hay Google Search Console để thu thập thông tin từ khóa là tốt nhất? A: Mặc dù cả hai công cụ đều hữu ích, nhưng Google Search Console cung cấp dữ liệu từ khóa mẫu và để thu thập thông tin đầy đủ, bạn cần kết nối nó với Google Analytics.

Q: Tại sao lưu lượng tiếp thị tự nhiên được xem là một chỉ số phụ quan trọng? A: Lưu lượng tiếp thị tự nhiên đo lường số lượng khách hàng tiếp thị mà website của bạn thu hút từ các công cụ tìm kiếm. Điều này giúp chúng ta đánh giá hiệu quả của chiến dịch tiếp thị và xác định tỷ lệ chuyển đổi.

Q: Có cách nào để theo dõi tần suất lập chỉ mục của website? A: Chúng ta có thể sử dụng Google Search Console hoặc các công cụ SEO khác để theo dõi tần suất lập chỉ mục của website.

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content