Wordpress'te SEO Başlığı, Meta Açıklaması, URL ve Anahtar Kelime Nasıl Eklenir

Try Proseoai — it's free
AI SEO Assistant
SEO Link Building
SEO Writing

Wordpress'te SEO Başlığı, Meta Açıklaması, URL ve Anahtar Kelime Nasıl Eklenir

Table of Contents:

 1. 👉 Başlık 1
 2. 👉 Alt Başlık 1.1
 3. 👉 Alt Başlık 1.2
 4. 👉 Başlık 2
 5. 👉 Alt Başlık 2.1
 6. 👉 Alt Başlık 2.2
 7. 👉 Başlık 3
 8. 👉 Alt Başlık 3.1
 9. 👉 Alt Başlık 3.2
 10. 👉 Başlık 4

Başlık 1

Alt Başlık 1.1

Metin içeriği burada daha fazla ayrıntılarınızı ve açıklamalarınızı bulundurabilirsiniz.

Alt Başlık 1.2

Metin içeriği burada daha fazla ayrıntılarınızı ve açıklamalarınızı bulundurabilirsiniz.

Başlık 2

Alt Başlık 2.1

Metin içeriği burada daha fazla ayrıntılarınızı ve açıklamalarınızı bulundurabilirsiniz.

Alt Başlık 2.2

Metin içeriği burada daha fazla ayrıntılarınızı ve açıklamalarınızı bulundurabilirsiniz.

Başlık 3

Alt Başlık 3.1

Metin içeriği burada daha fazla ayrıntılarınızı ve açıklamalarınızı bulundurabilirsiniz.

Alt Başlık 3.2

Metin içeriği burada daha fazla ayrıntılarınızı ve açıklamalarınızı bulundurabilirsiniz.

Başlık 4

Metin içeriği burada daha fazla ayrıntılarınızı ve açıklamalarınızı bulundurabilirsiniz.


嗨朋友们,我是Raviendra。今天在这个视频中,我将向您介绍如何在您的WordPress网站中添加SEO标题、方法说明、URL和关键字。我还会向您介绍这些是什么,以及它们是如何工作的。那么,让我们开始吧!首先,我们来谈谈SEO标题、方法说明、URL和关键字实际上是什么。为此,您需要进入Google并搜索您感兴趣的任何主题。我们通常称之为“关键字”或者“搜素项”。然后,我将为您显示一些此类搜索结果,您将在这些搜索结果中看到蓝色标题。我们可以称之为标题,而位于其下方的描述是这个页面的摘要或者叫做我们的搜索引擎如何工作。它显示在页面上方,如果我讲技术的话,当我们打开这个页面时,我需要一些时间。我们将这个页面的后端代码视觉化,您需要使用一个快捷键,按下Control+U键或者右键点击查看页面源代码。当您点击时,您将看到一些类似的页面,我将平整的那一行称为标题,第二行称为元标签,第一个是我们的SEO标题,第二个是我们的方法说明,然后是S描述。无论您设置什么,Google将在这里显示,如您在这里看到的,这里的标题是纯粹的,但描述不是。这是一些其他描述,“什么是艾斯迪克”,“从搜索引擎优化的角度来看”,您可以在这里看到,带有一些其他描述,“什么是艾斯迪”的工作方式,但这里的东西,这里显示的一些其他描述,“搜索引擎是如何工作的”但这里,我们应该在上面显示一个10,即Google打分,也就是在我们后端即SEO优化中的定义。我们选择标题时,应总是吸引人的,当用户看到时,就会点击,并在这里您需要点击闭关上面,即当我们看到我们的背景代码时,想要查看,我们可以知道,我们应该在这个页面的什么地方设置我们的标题,描述和URL,以便您了解该页面内包含的内容。这是设置我们的方法描述的地方,我们称之为方法描述,页面的URL显示在这里上方,如果我讲技术的话,当我们打开这个页面时,我没时间了,故我返回来,我给您看,页面的背景下面,即我们的标题和第二个是金属名, 第一个是我们的SEO标题,第二个是我们的方法描述或者S描述。这里我们设置的任何内容都由Google之外的Google引擎显示。像这里的标题,这里的标题是纯粹的,但描述不是,正如您在这里所见,这里还有其他描述,“什么是从什么开始的”,这是一个例子,通过Google显示的Artic,Start to Search Engine Optimization。那么在这里您可以看到,标题应该吸引人,所以当用户看到时会点击,然后您需要点击关闭。然后,我们再次来到标题内部,并且您需要在标题内部添加一个推文,并将相同的关键字添加到URL和描述中。这将对您的排名产生很好的影响,因为用户总是点击标题,并且在这里点击后,当我们滚动时,又可以改善评分和改进,我们称为Additive,也就是如果我们回到这里,点击Add,鼠标点击Edit,只有当点击Edit时,我们的设置将重新出现,那么在这里,对于像75,就是英国蝉的意思,我们希望它是如此,以及短短几个字符,它应该少于160个字符,像现在我使用了106个字符,if我们现在谈论像素的事情,您可以在这里看到,在这里有一个数字图形,然后有一个自动完成,然后您需要点击闭关后,然后在检查到哪里我们将设置键盘时,我们,在它的内部,键盘的焦点变量,我们有一个可用的选项,那么这将是我们页面的页面,即使在那些排名中,您将在这些标题中显示排名,所以我们该如何改变斜杠,斜杠将页面标题和我们网站的名称分开,斜杠分隔符。所以,您可以更改为使用自定义分隔符,比如,目前的网站名称是“菜单披萨”,除非您想更改为不同的SEO标题,否则您可以在此处更改为其他标签。目前,我正在使用普通分隔符,并且在滚动时,您需要更新SEO标题、方法描述和URL,正如我已经更改完,当您以URL或此帖子提交到Google搜索控制台时,当Google阅读并索引时,下一步,您的更新的SEO标题和描述将在这里显示。希望您理解这些主题,并且这对您有所帮助,要获取更多帮助,请订阅我们的频道,并在下一个视频中与您再次见面。谢谢!

Highlights:

 • 在您的WordPress网站中添加SEO标题、方法说明、URL和关键字
 • 了解SEO标题、方法说明、URL和关键字的含义和工作原理
 • 使用插件将SEO标题、方法说明和URL添加到您的网站上
 • 使用自定义分隔符设置您的SEO标题和URL
 • 将更新的SEO标题和描述提交到Google搜索控制台

FAQ:

问:如何将SEO标题添加到WordPress网站?

答:要将SEO标题添加到WordPress网站,您可以使用SEO插件,如Yoast SEO。通过安装和配置该插件,您将能够在编辑每个帖子时设置SEO标题。

问:如何设置方法说明和URL?

答:要设置方法说明和URL,您可以在编辑每个帖子时使用SEO插件。在插件的相关选项中,您将找到用于设置方法说明和URL的字段。

问:SEO标题和方法说明对排名有何影响?

答:优化的SEO标题和方法说明可以提高您的网站在搜索引擎结果页面中的排名。一个吸引人且相关的SEO标题和方法说明将吸引更多的点击,从而对您的排名产生积极影响。

问:是否可以更改SEO标题和方法说明?

答:是的,您可以随时更改和更新SEO标题和方法说明。通过使用SEO插件,您可以轻松地对其进行编辑和修改,并将更改提交给搜索引擎重新索引。

Are you spending too much time on seo writing?

SEO Course
1M+
SEO Link Building
5M+
SEO Writing
800K+
WHY YOU SHOULD CHOOSE Proseoai

Proseoai has the world's largest selection of seo courses for you to learn. Each seo course has tons of seo writing for you to choose from, so you can choose Proseoai for your seo work!

Browse More Content